Podrobné podmínky zapůjčení

Ceník pronájmu vozidla, příslušenství a všeobecné poplatky.

Minimální délka pronájmu je v sezoně A - 7 dní a sezoně B - 5 dní. Ceny jsou uvedené vč. DPH.

Pronájem vozidla cena s DPH / den , sezona A (1.5. - 30.9.) - 5900,- Kč / sezona B (1.10. - 30.4.) - 4900,-Kč

den předání/převzetí vozidla se počítá jako jeden den pronájmu.

Pronájem vybavení cena s DPH / den,  viz ceník 

Pronájem vozidla zahrnuje:  dálniční známku CZ, 1x plná propanová plynová lahev (bez souhlasu pronajímatele není povolená vlastní plynová láhev), kompletní čistá prostěradla, chemie do WC + speciální toaletní papír (není povolen vlastní toaletní papír) + chemie na mytí nádobí, doplnění provozních kapalin (užitková voda, ostřikovače, oleje apod.), kempingového nádobí - talíře, varné nádobí, příbory, příprava vozidla-preventivní servisní prohlídka + práce  apod.

Obytné auto:  nadstandartní výbava vozidla - 9st automat, automatická klimatizace kabiny, nezávislá klimatizace 230V, zpětná kamera, android / ios auto, smarth televize + CD přehrávač, venkovní markýza 450 x 250cm, solární dobíjení.

Věk a doklady 

Nájemce musí dovršit věk 25 let a být držitelem řidičského oprávnění skupiny B po dobu nejméně 3 let. Vůz bude pronajat po předložení dvou dokladů totožnosti nájemce (občanský průkaz a řidičský průkaz). Vůz smí řídit pouze nájemce a osoby uvedené ve smlouvě o nájmu jako další řidiči (splňující stejná kritéria jako nájemce). Je zakázáno ve voze kouřit a jakkoli jej upravovat (polepováním, vrtáním, šroubováním, demontáží částí apod.).

Převzetí a vrácení vozidla

Vůz se předává čistý s plně natankovanou nádrží PHM, stejně tak se i vrací. Plyn a vodu nájemce před vrácením nedoplňuje. Odpadní nádrž a nádrž z WC je nájemce povinen před vrácením vozu vyprázdnit a vyčistit vypláchnutím čistou vodou, v opačném případě účtujeme vždy servisní poplatek 3000 Kč za vyprázdnění/vyčištění. Převzetí a předání vozu zabere cca 60 - 90 minut a je třeba s tím počítat. Vůz je vybaven hasícím přístrojem a lékárničkou, při jejich použití je nájemce následně povinen zakoupit novou lékárničku či hasicí přístroj. Vozidlo se předává od 13-16 hodin prvního dne půjčení a vrací se do 8-11 hodin posledního dne půjčení v pracovní dny (pondělí - pátek), pokud není s pronajímatelem dohodnuto jinak. Předání vozidla o svátcích a víkendech + 1500,-Kč.

Kauce

Kauce činí 30.000,- Kč a je splatná před převzetím vozidla na účet pronajímatele případně v hotovosti při převzetí vozidla. Kauce je vratná a slouží pro případná drobná poškození způsobená uživatelem. Rozumí se všechna taková poškození OV, na která se nevztahuje pojištění vozidla. Poškozené díly se hradí v plné výši dle ceníku dodavatele. Kauce se použije na všechny vzniklé závazky nájemce během doby pronájmu OV. V Případě převozu vozidla na opravu se účtuje 10Kč/km z/do sídla společnosti.

Pojištění

Vozidlo má uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla s územní platností dle zelené karty, havarijní pojištění se spoluúčastí 10 000 Kč. Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce včetně manipulačního poplatku 5000,-Kč. Při poškození nebo ztrátě příslušenství vozu se havarijní pojištění neuplatňuje, stejně tak při vniknutí třetí osoby a krádeži příslušenství nebo předmětů umístěných uvnitř vozidla. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů.

Platební podmínky

Po rezervaci nájemce obdrží e-mailem náhled smlouvy o nájmu a proforma fakturu k úhradě zálohy. Do 3 pracovních dnů je povinen zaplatit zálohu ve výši 30 % celkového nájemného. Poté obdrží nájemce e-mailem k podpisu smlouvu o nájmu, kterou podepíše a zašle elektronicky do 3 pracovních dnů zpět pronajímateli. Doplatek nájemného včetně kauce zaplatí nájemce bezhotovostně nejpozději 5 kalendářních dní před zahájením nájmu.

Nájezd kilometrů

U obytných vozidel kategorie Magnum je omezený limit najetých kilometrů až do výše 3000 km v rámci jednoho pronájmu. Při překročení uvedeného limitu budou rozdílové kilometry doúčtovány po návratu sazbou 5 Kč / km.

Sankce

Za ztrátu klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla, zelené karty, servisní knížky nebo ostatní dokumentace účtuje pronajímatel smluvní pokutu 5000 Kč za každou ztracenou položku. V případě vrácení hrubě znečištěného vozu účtuje pronajímatel smluvní pokutu 10000 Kč. Pokud bude vozidlo bez souhlasu pronajímatele vráceno po termínu vrácení, zvyšuje se částka za každý takový den o 100 % denní sazby + úhrada škod tímto způsobeným dalšímu uživateli. Toto neplatí v případě, že vozidlo mělo technickou závadu bez zavinění uživatele, či došlo k poškození OV bez zavinění uživatele.

Nehody a poruchy

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli. Při jakékoli nehodě, živelné události, vniknutí třetí osoby do vozu či odcizení vozu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si úřední doklad o provedeném šetření. Vozidla jsou kryty zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak. Vše je nutné řešit prostřednictvím asistenční služby (kontakt na zelené kartě, pro případ nehody, poruchy, živelní události nebo odcizení jsou sjednány asistenční služby v rozšířeném rozsahu - Generali ČP XL).

Podmínky storna

V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce účtuje pronajímatel nájemci storno poplatky v následující výši:

a) 50 % z rezervační kauce - při odstoupení od smlouvy 15 a více dnů před zahájením sjednaného pronájmu

b) 100 % z rezervační kauce - při odstoupení od smlouvy 6 -14 dnů před zahájením sjednaného pronájmu

c) 100 % z celkové částky pronájmu - při odstoupení od smlouvy 5 a méně dnů před zahájením sjednaného pronájmu či nedostavení se k převzetí vozidla ve sjednaném termínu nebo nesplnění podmínek k jeho převzetí

Při předčasném ukončení pronájmu se nespotřebovaná část nájemného nevrací.