úvod     poptávka      kontakt     reference    GDPR

Mezinárodní zasilatelství  "spedice"

EXPRESS 24
  • celovozové, kusové, termínované zásilky
  • přepravy zajišťujeme dodávkovými vozidly
  • do 1,2t, 6-10 eur palet, 20 cbm

Standardní přepravy s dodáním do tří dnů

  • celovozové, kusové,  zásilky k doložení
  • přepravujeme vozidly do 120cbm, 24t

Vytěžovací středisko

  • sběrné, kusové, celovozové zásilky
  • přepravy zajišťujeme s ohledem na nejnižší cenu smluvními partnery, kteří operují v místě nakládky

Obecná specifikace LKW

Klasický plachtový návěs s bočnicemi: délka 13,60m, šířka 2,45m výška 2,70m, nosnost 24-25 tun, 33-34 europalet

Klasický plachtový návěs s bočnicemi MEGA: délka 13,60m, šířka 2,45m, výška 3.00m, nosnost 24-25 tun, 33-34 europalet

Tautliner (plachtový návěs bez bočnic) délka 13,60m, šířka 2,50m, výška 2,70m, nosnost 24-25 tun, 33-34 europalet

Tautliner (plachtový návěs bez bočnic) MEGA, délka 13,60m, šířka 2,50m, výška 3,00m, nosnost 24-25tun, 33-34 europalet

Frigo návěs - izotermická skříňová nástavba, délka 13,60m, šířka 2,40m, výška 2,60m, nosnost 20-22 tun, 33 europalet

Tandemové soupravy - objem 120m3, délka vozidla 7,70m + délka přívěsu 7,70m, šířka 2,48m, výška 3,00m, nosnost 24 tun, 38 europalet

Tandemové soupravy - objem 120m3, délka vozidla 7,30m + délka přívěsu 8,20m, šířka 2,48m, výška 3,00m, nosnost 24 tun, 38 europalet


Základní podmínky přepravy v jednotlivých dopravních odvětvích platné v EU 

Kamionová doprava 

Mezinárodní doprava nákladů po silnici je provozována na základě Úmluvy známé pod zkratkou CMR. Vztahuje se na všechny smlouvy o přepravě zboží silničním nákladním vozidlem za úplatu, pokud místo převzetí a dodání jsou v různých státech, z nichž alespoň jeden je signatářem Úmluvy. Dokladem o uzavření smlouvy je nákladní list CMR. Vyhotovuje se ve třech originálech. Originál dostane odesílatel, jeden duplikát provází zásilku a je vydán příjemci a třetí doklad si ponechává dopravce. Dopravce odpovídá za úplnou i částečnou ztrátu nebo poškození zásilky od jejího převzetí do předání oprávněnému příjemci, s výjimkou situací, kdy k nim došlo vadou zásilky nebo okolnostmi, které nemohl odvrátit. Pokud se prokáže, že dopravce je za vzniklou škodu odpovědný, je rozsah pojistného plnění omezený. Pro silničního dopravce je toto plnění dáno Úmluvou CMR do limitu 8,33 ZPČ (XDR) za 1 kg hrubé hmotnosti.

K rozvoji mezinárodní silniční dopravy přispělo zavedení systému karnetu TIR, na jehož podkladě zboží nepodléhá u pohraničních celnic placení a skládání dovozních a vývozních poplatků a není zpravidla podrobováno celní prohlídce. Obdobnou výhodu týkající se celního odbavování v tranzitu představuje i tzv. společný tranzitní režim. 

Železniční doprava 

Železniční doprava je provozována na základě Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě COTIF. Její nedílnou součástí jsou Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě CIM, které platí pro všechny zásilky podané k přepravě přímým nákladním listem vystaveným pro přepravní cestu procházející po území nejméně dvou států po tratích, zapsaných v seznamu úmluvy. Nákladní list vyplňuje odesílatel a železniční stanice jej pouze potvrzuje. Nákladní list se vystavuje pro každý vagon zvlášť (u celovagonových zásilek), v případě kusové zásilky je vystaven pro každou zásilku. 

Letecká nákladní doprava

Její nespornou předností je rychlost, která se uplatňuje při přepravách z letiště na letiště, ale často neplatí při svozu a rozvozu z letišť do a z vnitrozemí. Podmínky leteckého provozu jsou určovány předpisy mezinárodní organizace IATA, která vydává dvakrát ročně pro letecké dopravce soubor předpisů a postupů TACT. Předpokladem pro přijetí zboží k letecké dopravě je splnění podmínek určených předpisy IATA ohledně povahy zboží, hmotnosti zásilky, způsobu zabalení a možnosti dopravy do země určení, neboť dovoz určitých druhů zboží je do některých zemí zakázán. Přepravní smlouvu mezi dopravcem a odesílatelem představuje letecký nákladní list Air Waybill (AWB), který je dokladem o převzetí zboží k dopravě a doprovází zásilku až do jejího vydání v místě určení.

Námořní doprava

Je provozována lodními společnostmi buď jako liniová, nebo trampová. Liniová doprava udržuje pravidelné námořní spojení v určité oblasti podle jízdního řádu (Sailing List) a je provozována podle předem známých podmínek určených tarifem. Uplatňuje se především v přepravách kusových zásilek dopravovaných konvenčním způsobem nebo v kontejnerech. Dopravné se počítá u konvenčního zboží za jednotku hmotnosti či rozměrnosti nákladu, nebo z hodnoty zboží. Dopravné za zboží přepravované v kontejnerech je uváděno buď za dvacetistopý kontejner, označovaný 20´ či TEU, nebo za čtyřicetistopý, který se označuje 40´ či FEU. Průkazní listinou o existenci a podmínkách přepravní smlouvy je v liniové dopravě konosament neboli náložný list (Bill of Lading). Je převoditelným, obchodovatelným cenným papírem znějícím na zboží. Může být vystaven na doručitele, na jméno určité osoby, nebo na řad. Zpravidla se vystavuje ve třech originálech, které tvoří tzv. sadu. Účelem je získat "čistý konosament", tj. bez poznámek např. o vadném balení (př.: dřevěné bedny jsou začernalé, prosakují apod.). V posledním desetiletí se rozšířilo používání námořního nákladního listu (Sea Waybill), který není obchodovatelným dokumentem a je vystavován na příjemce.

Naproti tomu trampová doprava je provozována bez vymezené přepravní oblasti, bez předem stanoveného jízdního řádu a dopravné je sjednáváno případ od případu podle trhové situace. Uplatňuje se především v přepravách hromadných, tj. celolodních nákladů. Přepravní podmínky v trampové dopravě jsou uvedeny ve smlouvě Charter Party (C/P), která podle našeho Obchodního zákoníku odpovídá smlouvě o provozu dopravního prostředku, nebo smlouvě o nájmu dopravního prostředku.

Námořní doprava v liniové dopravě se zpravidla sjednává na bázi tzv. Liner Terms. Konkrétně to znamená, že ve výši dopravného jsou zahrnuty náklady za nakládku a vykládku zboží z lodi. V trampové dopravě pak bývá sjednáváno dopravné na bázi FIO (free in and out), což znamená, že nakládku a vykládku zboží z lodi zajišťuje na své náklady objednatel nebo nájemce trampové lodi.  

Chcete poptat dopravu?

Aktuální zpravodajství a vývoj kurzů.