Všeobecné podmínky pro půjčení jízdních kol, koloběžek a jiných věcí.

(dále jen "všeobecné podmínky")

Užívání jízdního kola/koloběžky, příslušenství

 1. Zákazník (nájemce) je oprávněn používat jízdní kola, koloběžky, příslušenství (dále jen zapůjčené věci), jejíž převzetí potvrdil svým podpisem na příslušném dokladu o úhradě půjčovného (pronájmu) a to po dobu smluvenou v dokladu. Zákazník není oprávněn dát zapůjčenou věc do užívání třetí osobě. 
 2. Zapůjčení věci je možné předat pouze po předložení alespoň jednoho z těchto dokladů: platní občanský průkaz, platný cestovní pas a platný řidičský průkaz)
 3. Zapůjčit věc si může jen osoba starší 18 let.
 4. Zapůjčené věci si před převzetím důkladně prohlédněte, zda na ní nejsou znatelné jakékoliv závady. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 5. Pokud zjistíte nějaké závady či nedostatky po dobu užívání, jste povinni je nahlásit při vrácení pronajímateli.
 6. Zákazník je povinen vrátit zapůjčené věci v dohodnutém termínu a ve sjednaném čase a ve stavu přiměřeném opotřebení, které odpovídá řádnému využívání po dohodnutou dobu v souladu s účelem, jemuž je určena.

Platby:

 1. Podmínkou pro zapůjčení věci je úhrada půjčovného na smluvenou dobu užívání (dále jen "půjčovné"), jehož výše je stanovena v souladu s ceníkem zveřejněným na webových stránkách (Jízdní kola - Ceník). Zákazník prohlašuje, že se seznámil s tímto ceníkem a akceptuje jej. Půjčovné je splatné před převzetím zapůjčených věcí.
 2. Před převzetím věcí zaplatí zákazník zálohu, a to za každé kolo/koloběžku/příslušenství. Výše zálohy je dána v platném ceníku. Po vrácení zapůjčených věcí v původním stavu - bez závad, Vám bude vrácena záloha v plné výši.
 3. Při překročení smluvené doby užívání zapůjčené věci se zákazník zavazuje doplatit půjčovné ve výši dle ceníku za dobu, po kterou měl sportovní výzbroj ve svém užívání nad původně sjednanou dobu užívání.
 4. Při předčasném vrácení zapůjčené věci nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení poměrné části půjčovného.
 5. Při vzniku škody pronajímateli se škoda hradí při vrácení zapůjčené věci. Pronajímatel má právo použít zálohy na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci.

Odpovědnost:

 1. Zákazník je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke ztrátě či odcizení zapůjčené věci. V případě krádeže, ztráty či jiné události, v důsledku, níž zákazník sportovní výzbroj pronajímateli nevrátí, je zákazník povinen uhradit pronajímateli vzniklou škodu.
 2. V případě, že dojde nedbalostním jednáním zákazníka k poškození zapůjčené věci nebo jeho jednotlivé části, je zákazník povinen uhradit pronajímateli plnou náhradu škody, tj. zejména náklady spojené s uvedením zapůjčené věci nebo její jednotlivé části do původního stavu dle ceníku servisních prací. Plnou náhradu škody je zákazník povinen pronajímateli uhradit rovněž, dojde-li k poškození zapůjčené věci nebo její jednotlivé části v důsledku úmyslného jednání zákazníka.
 3. V případě úplného znehodnocení zapůjčené věci nebo její části je zákazník povinen uhradit pronajímateli škodu ve výši zůstatkové hodnoty zapůjčené věci nebo její nepoužitelné části.
 4. Užívání zapůjčené věci je na vlastní nebezpečí a pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené jím pronajatou věcí na jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých i nemovitých, zdraví osob či škodě vzniklé jiným osobám po celou dobu zapůjčení (pronájmu).
 5. Podpisem dokladu přebírá zákazník (nájemce) odpovědnost za veškeré zapůjčené věci uvedené na dokladu až do doby vrácení pronajímateli. Nájemce přebírá odpovědnost i za osoby, které zapůjčené věcí uvedené v dokladu využívají, jsou-li jimi děti a osoby mladší 18 let.
 6. Využití služeb půjčovny může být osobou oprávněnou provozovatelem odepřeno osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, nebo které ohrožují nebo neoprávněně omezují ostatní návštěvníky areálu.

Osobní údaje:

 1. Zákazník souhlasí s tím, aby pronajímatel načetl z jeho občanského průkazu nebo cestovního pasu strojově čitelné údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, číslo a typ osobního dokladu, datum platnosti osobního dokladu, za účelem jejich dalšího zpracování .
 2. Zákazník podpisem nájemní smlouvy bere na vědomí, že pronajímatel je oprávněn podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen "ZOOU"), popř. podle příslušného ustanovení právního předpisu ZOOU v budoucnu nahrazujícího, zpracovávat jeho osobní údaje předané pronajímateli při uzavírání nájemní smlouvy za účelem jeho řádné identifikace jako smluvní strany nájemní smlouvy a za účelem zajištění řádného plnění povinností smluvních stran z nájemní smlouvy, a to po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. V případě online rezervace bere zákazník jejím dokončením na vědomí, že pronajímatel je oprávněn podle § 5 ost. 2 písm. b) ZOOU, popř. podle příslušného ustanovení právního předpisu ZOOU v budoucnu nahrazujícího, zpracovávat jeho osobní údaje, sdělené pronajímateli při online rezervaci, za účelem jednání o uzavření smlouvy uskutečněné na návrh zákazníka jako subjektu údajů, a to po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Pronajímatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu se ZOOU či právními předpisy jej v budoucnu nahrazujícími. Zákazník podpisem nájemní smlouvy či dokončením online rezervace potvrzuje, že byl řádně informován o všech povinnostech pronajímatele jako správce osobních údajů ve smyslu ZOOU a o všech skutečnostech, o kterých je pronajímatel jako správce povinen zákazníka informovat. Zákazník má zejména právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů. Pokud se zákazník domnívá, že pronajímatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat o vysvětlení, požadovat, aby pronajímatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost zákazníka shledána oprávněnou, pronajímatel odstraní neprodleně závadný stav. Pokud by vznikla v důsledku zpracování osobních údajů zákazníka jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle občanského zákoníku.

Ostatní ustanovení:

 1. Pronajímatel si vyhrazuje právo na změny těchto všeobecných podmínek.
 2. Převzetím věci a úhradou půjčovného zákazník souhlasí s těmito všeobecnými podmínkami a nemá vůči nim žádné výhrady. 


Ceny půjčovného a rezervace věci