Ubytovací řád

základní ustanovení:

Ubytovatel může ubytovat hosta, který se prokáže platným cestovním pasem, občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti.

Nástupní den začíná od 13:00 do 16:00hod., pokud nebylo předem domluvou stanoveno jinak. V den odjezdu je host povinen uvolnit pokoj do 10:00 hod., pokud nebylo předem stanoveno jinak. V ubytovacím zařízení není recepce, ubytování je prováděno na základě telefonické výzvy na telefon 603589037 a to nejpozději do 60 minut, pokud nebylo předem domluvou stanoveno jinak.

Host má právo užívat zařízení pokoje s příslušenstvím, společenských prostor a služeb ubytovacího zařízení.

V pokojích nesmí být přemísťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace. V pokojích není dovoleno používat vlastních elektrospotřebičů, kromě těch, které hostům slouží k jejich osobní hygieně.

Host je povinen chovat se na pokoji a v ostatních místnostech ubytovacího zařízení tak, aby nevznikl požár a jiná škoda na zařízení. Na pokojích a v celém areálu TRANSPET s.r.o. platí přísný zákaz kouření !!!!!!!

Host je povinen při každém odchodu z pokoje zhasnout světla, přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodovodní uzávěry, zavřít okna a uzamknout dveře.

V době od 22 hodin do 7 hodin se host chová tak, aby nerušil noční klid.

Pronajímatel je oprávněn požadovat po hostovi poplatek 2000,-Kč za úklid pokoje v případě jeho znečištění nad rámec jeho běžného užívání.

Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení ubytovacího zařízení právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby, před uplynutím dohodnuté doby a požadovat náhradu škody.

škody na zdraví a majetku

Za škody, které způsobí na majetku ubytovacího zařízení nebo na majetku TRANSPET s r.o., odpovídá osoba, která škodu způsobila, v plném rozsahu. Splacená záloha, kauce za pobyt a služby bude přednostně použita na splacení těchto škod způsobených hostem.

Ubytovatel, v případě, že je přítomen na ubytovacím zařízení, přivolá lékařskou pomoc pro hosta, který je zraněn, případně zajistí převoz do nemocnice. V době nepřítomnosti ubytovatele si přivolá lékařskou pomoc host. Veškerou následnou lékařskou péči, kromě první pomoci v areálu penziónu, si host hradí sám.

Ubytovatel odpovídá za ztrátu věcí, které host do apartmánu vnesl, pokud byly uloženy na místě k tomu vyhrazeném. Za peníze a cennosti odpovídá ubytovatel jen tehdy, převzal-li je do úschovy proti potvrzení.

ustanovení o domácích zvířatech

Host má právo, po dobu svého pobytu, mít na pokoji domácí zvíře (pes, kočka) pouze v případě, že za něj nese plnou zodpovědnost, ve smyslu možné újmy na zdraví a škody na majetku, a pouze s výslovným písemným souhlasem ubytovatele. Host je povinen za toto domácí zvíře zaplatit příslušný poplatek. Dále pak je povinen akceptovat zákaz venčení těchto zvířat v celém areálu a případný úklid po tomto domácím zvířeti na pokoji a v celém areálu (zejména exkrementy).

platby na pobyt

Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem. Ceník ubytování a služeb je umístěn na pokojích a na webových stránkách ubytovacího zařízení. 

Zákazník je povinen splatit zálohu na pobyt a případné další služby ve výši 100% z celkové kalkulace kdykoli před zahájením pobytu a to na základě výzvy. Rezervace bude provedena po připsání zálohy na účet TRANSPET s.r.o.

V případě, že není možné z časových důvodů předem pobyt uhradit, je zákazník povinen uhradit celou částku v hotovosti při započetí pobytu či čerpání služeb.

storno poplatky

Pokud zákazník zruší závaznou rezervaci méně jak 15 dní před nástupem pobytu, bude mu účtován storno poplatek ve výši zaplacené zálohy.

Ubytovací řád a storno poplatky jsou platné od 1.1.2018